About

我叫呂勁甜,搵好嘢食,搵邊度有着數,同揾遊日本攻略搵我就啱晒,我一年閒閒去四五次日本,如果我公司俾多啲假我,每個月去一次都唔區㗎。

香港好嘢食好似好多,但係如果budget唔夠又想食好野,就要用下腦,我最叻提供飲食無限Tips,煮嘢食難唔到我,搵好嘢食我同樣咁叻。啲朋友問我點解成日都知道咁多優惠因為我每秒鐘都switch on 我嘅 promotion alert mode 🤨

日本邊度有好嘢食,邊度有優惠券,點樣玩最抵,我都可以慢慢教你,包保你同人同等享受但係慳返好多錢。

One thought on “About

  1. Colette Kan May 21, 2011 / 1:25 pm

    Good………………..good

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s