Wave 3 舊同學聚餐 澳門香港Crossover

今次聚餐同樣由我安排,選擇了寧波會

估吾到大家也愛吃臭豆腐(吾包括我)

有d人差不多十年冇出現過😅

有d人,問人幾時得閒食飯,答完又冇安排😆

好彩得我安排。

今天還多了一個小小學同學!✌️嗰個🙀全場最醒!