2017 Day 3 橫浜半天加東京吉烈牛作晚餐

一早起床就去食飽d出發去動物園Zoorasia,這是日本全國最大的動物園。

日本食店時不時都會攪激安日,整天平售某種餐點,而酒店附近就剛剛去現了,由於時間尚早,人龍還未出現。

我當然選擇原價最貴嗰款餐,其實我老公當時仲發緊夢,食完先知500円連稅,超值。

先去Lawson 買Zoorasia 票因為有九折,購票機上簡樂園丶再簡關東就會簡到,如果吾識可以叫店員指導,買完票由新橫浜駅撘JR 去山口駅再轉巴士。

Zoorasia 係全國最大的動物園,但亦因為太大,動物太不集中,很難找!而且又冇表演。我本人喜歡福岡及大分動物園多很多。

晚上回到東京去了銀座食吉列牛扒作晚餐,吾錯,吾錯,地方不太,食物好味,價錢非常合理。但如果一家人就吾好黎,只有兩張兩人枱咋其他是bar枱。

以下1780円,中size的分量,好有睇頭!肉味吾算太濃,不過炸得啱啱好,肉質好滑。其實齋食吉列牛有啲悶,我建議兩個人,一個人叫一份最大嘅吉列牛,另外一個人叫其他吉列串燒share。

http://ginza-gyudou.jp

最後當然要去附近的星之乃咖啡食個hotcake 作總結,質素雖不及京都星之乃不過可以接受。order 時職員問係咪一碟兩個人share ,當然不是啦!係每人一碟😀再加兩杯凍咖啡⋯⋯職員話hotcake要等二十分鐘,我當然冇問題啦因為仲飽緊!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s